Skip to content
banner image

Splošno

Informacije javnega značaja

Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda: 

Javni zavod Festival Velenje

Titov trg 4, 3320 Velenje

Festival Velenje (skrajšana oblika naziva)

T: 03/ 898 25 70

F: 03/ 898 25 85

E: info@festival-velenje.si

Uradna spletna stran: http://www.festival-velenje.si

Matična številka: 3305970

Davčna številka: SI35731212

Odgovorna oseba: Barbara POKORNY, direktorica

Datum prve objave kataloga: 01. 05. 2008

Datum zadnje spremembe: 3. 1. 2018

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.festival-velenje.si

Splošni podatki o javnem zavodu in informacijah javnega značaja

Podatki o organizaciji javnega zavoda

Kratek opis delovnega področja javnega zavoda  

Javni zavod Festival Velenje je ustanovila Mestna občina Velenje za opravljanje trajnega in nemotenega povezovanja, organiziranja in zagotavljanja javnih kulturnih dobrin na področju vseh vrst kulturnih prireditev, gledaliških, glasbenih, vizualnih, posredniških, kongresnih, kinematografskih, sejemskih in drugih dejavnosti. V okviru svoje dejavnosti Festival Velenje organizira Pikin festival ter druge prireditve, posreduje kulturne prireditve, nudi pogoje in spodbuja razvoj polprofesionalnih in profesionalnih dejavnosti na področju umetnosti v Mestni občini Velenje ter posreduje umetniške produkcije iz Mestne občine Velenje v ostale kraje v državi in v tujino. Festival Velenje programsko povezuje javne zavode, društva in zveze, ki so sofinancirani iz proračuna Mestne občine Velenje in sodeluje z drugimi institucijami. Velenje upravlja z Domom kulture Velenje in z dvorano Centra Nova, ki sta javni infrastrukturi na področju kulture v Mestni občini Velenje.  Od 1. 6. 2016 pod okriljem Festivala Velenje deluje tudi Galerija Velenje. 

Organi zavoda  
 
Direktorica javnega zavoda Festival Velenje
Barbara POKORNY  
 
Svet javnega zavoda Festival Velenje  

Člani sveta:  
Nada ZAVOLOVŠEK HUDARIN, predsednica 
Irma MEHIĆ, članica 
Dimitrij AMON, član
Zvone HRANJEC, član 
Davorin ŠTORGELJ, član 
 
Strokovni svet javnega zavoda Festival Velenje: 
Tatjana VIDMAR, predsednica
Ana GODEC 
Neža JOVAN 
Milena KOREN BOŽIČEK 
Jana FLEGO 
Gabrijela FIDLER
Amadej ŠUPERGER
Boštjan ODER 
Sebastjan KUKOVEC

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Barbara POKORNY  
Naziv javnega zavoda: Festival Velenje  
Titov trg 4, 3320 Velenje  
Telefon: 03/ 898 25 80, 041 535 567  
Faks: 03/ 898 25 85                                       
E-naslov: barbara.pokorny@festival-velenje.si 

Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo delovno področje zavoda

Notranji predpisi: 

 • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Festival Velenje
  (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 10-2016)
 • Poslovnik o delu Sveta Festivala Velenje
 • Poslovnik o delu Programskega sveta Festivala Velenje
 • Pravilnik o volitvah in odpoklicu predstavnika delavcev v Svet javnega zavoda Festivala Velenje
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Pravilnik o delovnem času
 • Pravilnik o odmoru, počitku in dopustih v JZ Festival Velenje
 • Načrt promocije zdravja na delovnem mestu v JZ Festival Velenje
 • Načrt integritete
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja
 • Požarni red v Domu kulture Velenje


Državni predpisi: 

 • Zakon o arhivskem gradivu in arhivih
 • Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah
 • Zakon o davčnem postopku
 • Zakon o davčni službi
 • Zakon o davku na dodano vrednost ter pravilnik o DDV
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o deviznem poslovanju
 • Zakon o dohodnini
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
 • Zakon o evidencah na področju dela
 • Zakon o financiranju občin
 • Zakon o izvršbi in zavarovanju
 • Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
 • Zakon o javnih financah
 • Zakon o javnih naročilih
 • Zakon o medijih
 • Zakon o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust
 • Zakon o plačilnem prometu
 • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
 • Zakon o pravdnem postopku
 • Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti
 • Zakon o prispevkih za socialno varnost
 • Zakon o računovodstvu
 • Zakon o revidiranju
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Zakon o tajnih podatkih
 • Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
 • Zakon o varstvu kulturne dediščine
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov
 • Zakon o zajamčenih osebnih dohodkih
 • Zakon o zavodih 
 • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
 • Obligacijski zakonik
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
 • Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji
 • Kodeks ravnanja javnih uslužbencev

Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

/

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:  
 • Strateški načrt javnega zavoda Festival Velenje 2015-̶ 2019
 • Program dela javnega zavoda Festival Velenje iz leta 2019

Seznam vrst upravnih, sodnih in zakonodajnih postopkov

/

Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 • Seznam Kadrovske evidence  
 • Seznami uporabnikov  
 • Evidence dokumentarnega gradiva  
 • Sejno gradivo s potrjenimi zapisniki  
 • Akti zavoda  
 • Javni razpisi  

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. seznam posameznih dokumentov

/

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:  
 
Pisni dokumenti se hrani v tajništvu Festivala Velenje in so dostopni na zahtevo stranke ali zainteresirane javnosti na podlagi pisne oz. ustne zahteve oz. zaprosila.  
Fizičen dostop je možen po predhodnem dogovoru. 

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 • Podatki o prireditvah  
 • Cenik najemov prostorov in opreme