Skip to content
banner image

Festival Velenje

Podporno okolje za delovanje na področju kulture

Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2021

V sklopu projekta Nove kulturne zgodbe Festival Velenje je Festival Velenje sredstva za izvajanje dejavnosti pridobil preko razpisa Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2021, ki sta ga sofinancirala Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada (EU Skladi (eu-skladi.si)).

Projekt Nove kulturne zgodbe Festivala Velenje prinaša nove vsebine na področju kulturne vzgoje in lastne produkcije skozi štiri različne programske sklope, ki temeljijo na prenosu znanj in ponovni aktivaciji občinstva ter vključenih oseb. Globalna zdravstvena kriza in z njo povezani ukrepi so posebej močno prizadeli kulturni sektor, zato smo želeli s projektom vzpostaviti nove oblike nagovarjanja ciljnih občinstev in izpostaviti izreden pomen kulture in umetnosti – projekt je mlade in odrasle spodbujal, da se vrnejo v gledališča ter k obisku drugih kulturnih vsebin.

Na projektu smo zaposlili štiri osebe - dve osebi sta preko projekta Nove kulturne zgodbe Festivala Velenje delovali med 1. 9. 2021 in 31. 8. 2022, dve pa med 1. 10. 2021 in 30. 9. 2022. Projekt je prinesel štiri samostojne programe, vezane na različna področja delovanja.

Manipulant (III) je deloval na projektu Novi kulturno-vzgojni spremljevalni dogodki Festivala Velenje, Kina Velenje in Galerije Velenje, saj verjamemo, da kulturna vzgoja za vse generacije predstavlja temeljni korak v razvoju kulturno osveščenega posameznika. Na tem delovnem mestu smo zaposlili brezposelno osebo, starejšo od 50 let. Oseba je bila zadolžena za razvijanje in izvedbo posebnih novitetnih spremljevalnih programov s kulturno-vzgojno noto, kot so kulturno-vzgojne delavnice za odrasle (Haiku - ljubiteljski besedni pouk, grafična delavnica v Galeriji Velenje ...), kulturno-vzgojne delavnice za otroke in mlade (Gusarske počitnice pri Vili Čira-Čara, Pikin vrt dobrih idej, programski sklopi v Galeriji Velenje) ter izvedbo in pomoč pri drugih spremljevalnih kulturno-vzgojnih projektih (razstavišče zaposlenih, Večeri v amfiteatru, Pikin festival, Poletne kulturne prireditve ...).

Organizator kulturnega programa (V) bo razvijal program, imenovan Novi projekti gledališko-scenske umetnosti, saj lastna produkcija predstavlja enega izmed pomembnejših stebrov našega delovanja. Program je deloval kot platforma za raziskovanje in razvijanje sodobne gledališko-scenskih umetnosti. Udeleženka programa je oblikovala in načrtovala aktivnosti za povečanje dostopnosti kulturnih dobrin in gledališko-scenskih programov (muzikal Vesna, Možiček, Nana, mala opica, Peter Nos je vsemu kos, večer stand-up komedije Od Vardara pa do Triglava, plesna predstava Muca Copatarica, Pikin kamp  …).

Na Festivalu Velenje posebno pozornost namenjamo tudi področju kulturne vzgoje za otroke in mlade, zato smo za to področje zasnovali delovno mesto Strokovni programski sodelavec (VI) - Kulturno-vzgojni programi za otroke in mlade: preoblikovanje starih in ustvarjanje novih kulturno-vzgojnih vsebin. Področje dela se je nanašalo na pomembne nove aktivnosti, ki prispevajo h globljemu razumevanju kulturnih vsebin in ozaveščajo vlogo kulture in umetnosti (Gledališka šola Smeh ni greh, Palčki iskalčki, Bela dežela, Svetlobni labirint, didaktično gradivo v sodelovanju z Lutkovnim gledališčem Velenje ob izvedbi lutkovne predstave, Sobotne lutkarije, Torkove igrarije, Mornarski dan …).

Za potrebe ponovne aktivacije in večje dostopnosti kino vsebin smo zastavili program Novi filmsko-vzgojni projekti za vse generacije, na katerem je deloval Sodelavec (VII/1). Udeleženec programa je snoval programe, ki so poglobili obravnavanje filma kot umetnosti, saj filmska vzgoja ugodno vpliva na družbeni in čustveni razvoj: digitalizacija lastne produkcije oziroma koprodukcijskih projektov Festivala Velenje, oblikovanje novih abonmajskih vsebin, specifični tematski filmski cikli (Novoletne iskrice, Decembrska romantika, šolske počitnice, Zvezde pod zvezdami, Pikin kino), premiere s spremljevalnimi dogodki, snovanje posebnih kulturno-vzgojnih vsebin za mlajše, projekti posebnega pomena za lokalno skupnost (npr. Odprta ulica, Nekoč je bilo jezero, 10. Medgeneracijski festival v Velenju, Kardeljeva 40 – let, festival Mladinskega centra Velenje Neki poletnega v letnem kinu), posebne tematsko obarvane projekcije ob posebnih priložnostih (Ta veseli dan kulture, slovenski kulturni praznik, svetovni dan Zemlje), Filmska četrt na Pikinem festivalu ...  

Udeleženci programa so v nenehnem stiku z različnimi kulturnimi in drugimi strokovnimi kadri skozi delo pridobili specifična znanja na področju kulture in umetniškega izražanja. Vključene osebe so bile vpete v dinamično in kreativno delovno okolje, ki spodbuja razvoj in populariziranje ustvarjalnosti. Na podlagi pridobljenih znanj, izkušenj in vzpostavljene socialne mreže so vključene osebe samostojno zasnovale kar nekaj projektov, obstoječe pa nadgradile. Nastali so projekti, na katere smo lahko vsi skupaj ponosni in jih bomo zagotovo implementirali v naše prihodnje delovanje. Dodano vrednost in obojestransko zadovoljstvo smo dosegli s smiselno načrtovanimi aktivnostmi, ki so obogatile redne programe zavoda, vključenim osebam pa skozi pridobljene izkušnje omogočile, da lahko samozavestneje in uspešneje vstopajo na trg dela. Po končanem projektu s tremi osebami nadaljujemo sodelovanje.

Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2021 sofinancirata Republika Slovenija in Evropski socialni sklad (EU Skladi (eu-skladi.si)).

Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2020

Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2020

V sklopu projekta Razvoj novih dejavnosti in aktivnosti nove produkcije in postprodukcije javnega zavoda Festival Velenje je Festival Velenje sredstva za izvajanje dejavnosti pridobil preko razpisa Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2020, ki sta ga sofinancirala Republika Slovenija in Evropski socialni sklad (EU Skladi (eu-skladi.si)).

 Preko programa in operacije smo zasnovali štiri samostojne programe, vezane na štiri različna področja dela javnega zavoda: na področje kino dejavnosti, mednarodnega sodelovanja, povezovanja umetniških zvrsti in praks ter na področje avdiovizualnih in intermedijskih dejavnosti. Za vsakega udeleženca smo pripravili samostojen program dela, v katerega se je lahko kreativno vključil in s tem tvorno prispeval tako k razvoju določenega področja v zavodu (s svežimi in neobremenjenimi pogledi in idejami) kot tudi k lastnemu razvoju. Vsi udeleženci so bili po uvajalnem obdobju aktivno vključeni v procese dela zavoda ter izzvani, da glede na svoje področje samostojno zastavijo in izvedejo posamezne spremljevalne projekte, s katerimi so ob podpori mentorjev pridobili vsa potrebna znanja in kompetence, da so od začetka do konca pripravili in izpeljali samostojen kulturen produkt s ciljem dviga zavesti o pomenu kulture.

Ciljna skupina so bile brezposelne osebe (tudi nad 50 let in dolgotrajno brezposelni) in osebe v postopku izgubljanja zaposlitve. Dodano vrednost in obojestransko zadovoljstvo smo dosegli s smiselno načrtovanimi aktivnostmi, realno zasnovanimi glede na program zavoda ter kadrovske in prostorske zmožnosti organizacije.

Vse štiri kandidate smo na Festivalu Velenje v okviru projekta Razvoj novih dejavnosti in aktivnosti kulturne produkcije in postprodukcije javnega zavoda Festival Velenje zaposlili s 1. 6. 2020.

Delo prve kandidatke je bilo usmerjeno v ustvarjanje in pripravo novih vsebin na področju avdiovizualne in intermedijske dejavnosti, saj so bile te dejavnosti do sedaj na Festivalu Velenje slabše podprte. Dana platforma nam je v letošnjem in lanskem letu, ko so bile kulturne institucije v večini zaprte ali omejene z upoštevanjem vseh zdravstvenih ukrepov, omogočila, da ostanemo v stiku z našimi uporabniki ter jim ponudimo alternativne in inovativne kulturne vsebine. Posebej velja izpostaviti njeno delo na treh samostojnih projektih – priprava in izvedba kino dejavnosti v sklopu Pikinega festivala, dokumentarni film ob praznovanju 60-letnice Doma kulture Velenje ter priprava in izvedba posebnega filmsko-vzgojnega projekta za najmlajše. Omeniti velja tudi vse ostale avdiovizualne vsebine, ki jih je pripravila – s sklopi video delavnic, ki jih je v celoti zastavila in izvedla sama, je razširila našo ponudbo kulturno-vzgojnih vsebin za vse naše uporabnike.

Delo druge kandidatke je bilo osredotočeno na razvijanje novih projektov na področju mednarodnega sodelovanja in povezovanja, saj so dejavnosti in aktivnosti Festivala Velenje močno orientirane v razvijanje mednarodnih sodelovanj z različnimi akterji. Ta del naših dejavnosti smo si želeli še okrepiti ter aktivneje vstopiti v mednarodni kulturni prostor. Verjamejo, da je medkulturni dialog v jeziku umetnosti nujno potreben, saj z izmenjavo dobrih praks širi kulturno ponudbo, prinaša nova znanja in izkušnje vsem sodelujočim ter izobražuje in vzgaja občinstvo. Njeno delo je bilo vezano predvsem na povečanje mednarodnih produkcij in post-produkcij v povezavi z mednarodnim plesnim projektom Balkan Dance Project. Tu je sodelovala pri kreiranju in pripravi treh različnih plesnih predstav – Se spomniš spomina, Svi marš na ples in Grand hotel.

Tretja kandidatka je bila med 1. 6. 2020 in 31. 5. 2021 na Festivalu Velenje zaposlena kot Strokovno programski delavec VI na področju kulturne vzgoje - s poudarkom na povezovanju umetniških zvrsti in praks. Njeno področje dela se je nanašalo na pomembne aktivnosti, ki prispevajo h globljemu razumevanju kulturnih vsebin kot tudi k samemu poznavanju različnih umetniških zvrsti in praks. Njen prvi samostojni projekt je bila priprava in izvedba gostovanja lutkovno-igranih predstav Lutkovnega gledališča Velenje po krajevnih skupnostih - cikel Leteče lutke. Projekt je bil izveden in sprejet nad pričakovanji, zato smo ga umestili v stalni program Poletnih kulturnih prireditev v Velenju in ga bomo v poletnih mesecih izvedli tudi letos. Sledilo je snovanje in izvedba produkcije ob 60-letnici Doma kulture Velenje, ki je povezala vsa področja delovanja Festivala Velenje (Lutkovno gledališče Velenje, Plesni teater Velenje, Projektno gledališče, Gledališče Velenje) v skupni kulturni produkt.

Program smo izvajali z namenom, da bodo vključene osebe pridobile mnoga specifična znanja in kompetence za delo v kulturi, razvile lastno ustvarjalnost in pridobile organizacijske sposobnosti. Delovale so v okolju, v katerem so bile od blizu v nenehnem stiku s kreativnih sektorjem ter na ta način izkustveno spoznavale to področje – v konstantnem stiku s sodelavci, soustvarjalci in publiko so razširile svoj socialni krog, kar je zagotovo povečalo njihove zaposlitvene možnosti ter s tem povečalo njihove možnosti za prehod v trajno zaposlitev.

Četrta kandidatka je bila v Kinu Velenje, ki deluje pod okriljem Festivala Velenje, zaposlena kot Manipulant III na področju kino dejavnosti. Njeno delo je bilo vezano predvsem na tehnično podporne storitve in spremljevalne kulturno-vzgojne dejavnosti in aktivnosti Kina Velenje. Ker posebno pozornost namenjamo programom filmske vzgoje za vse generacije, je bilo njeno delo vezano tudi na pripravo novih kulturno-vzgojnih projektov. Priprava in izvedba projekta Spoznajmo kino je nadgradila vsebine Kina Velenje in na Pikinem festivalu, največjem kulturno-vzgojnem festivalu za otroke, doprinesla k kvalitetni vzgojni ponudbi, ki je bila pri občinstvu odlično sprejeta. Projekt vodenja otrok in mladine po prostorih kina pred predstavami – prikaz zakulisnega dogajanja v kinu s tehnične perspektive je izvedla samozavestno, ga z lastnimi idejami kreativno nadgradila in ga po končani izvedbi začela razvijati v nov projekt, imenovan Razvojna pot predvajanja filmskih predstav.

Program izvajamo z namenom, da bodo vključene osebe pridobile mnoga specifična znanja in kompetence za delo v kulturi, razvijale bodo lastno ustvarjalnost in pridobivale organizacijske sposobnosti. Delovale bodo v okolju, v katerem bodo od blizu v nenehnem stiku s kreativnih sektorjem ter na ta način izkustveno spoznavale to področje – v konstantnem stiku s sodelavci, soustvarjalci in publiko bodo razširile svoj socialni krog, kar bo zagotovo povečalo njihove zaposlitvene možnosti ter s tem povečalo možnosti za prehod v trajno zaposlitev.

Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2020 sofinancirata Republika Slovenija in Evropski socialni sklad (EU Skladi (eu-skladi.si)).