Pravila nagradnih iger

Pravila nagradnih iger

Pravilnik nagradne igre "Pust, pust, krivih ust"

1.    Splošne določbe
Organizator nagradne igre »Pust, pust, krivih ust« (v nadaljevanju nagradna igra) je Festival Velenje (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra poteka dne 16. 2. 2021 med 17.00 in 18. 30 uro. Nagradna igra poteka preko povezave (https://www.mixcloud.com/live/2party-si/), pri čemer družba MIXCLOUD LTD., Ground Floor, 447-453 Hackney Road, London, England, E2 9DY, oz. njene podružnice, ni njen pokrovitelj, niti ni na kakršenkoli način povezana z družbo MIXCLOUD LTD.

2.    Pogoji za sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki ki bodo pustovanje spremljali preko zgornje virtualne povezave, če kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje:

- so starejši od 13 let - so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in
- sprejemajo vse pogoje sodelovanja v nagradni igri, navedene v tem dokumentu.

Kakršenkoli nakup blaga ali storitev pri organizatorju nagradne igre ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Festival Velenje ali povezanih podjetij, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s temi Splošnimi pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: splošni pogoji), ki so objavljeni na spletni strani Festivala Velenje.

3.    Način sodelovanja
Organizator, Festival Velenje, bo v torek, 16. 2., med 17. in 19.uro preko spletne povezave (https://www.mixcloud.com/live/2party-si/) izvedel spletni dogodek – Pustovanje 2021. Med 17. in 18.30 uro bo potekala nagradna igra Pust, pust, krivih ust, v kateri bo organizator izbiral najboljše pustne maske na podlagi fotografij, ki jih bodo posredovali gledalci (ki s tem postanejo tudi sodelujoči v nagradni igri).

Gledalec dogodka, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora za sodelovanje na e-naslov pust.velenje@gmail.com med 17. in 18.30 uro organizatorju posredovati pustno fotografijo (fotografijo sebe ali svoje družine, na kateri so sodelujoči v nagradni igri oblečeni v pustne maske - fotografija mora biti posneta na dan dogodka). Sodelujoči v nagradni igri s posredovanjem fotografije soglaša, da lahko organizator fotografijo uporabi ter objavi na svojem Facebook profilu (Facebook profil Festivala Velenje), spletni strani Festivala Velenje, na virtualni povezavi, preko katere bo dogodek, kot tudi nagradna igra, potekal ter posreduje Našemu Času za objavo o dogodku. S poslano fotografijo na zgoraj naveden mail (pust.velenje@gmail.com) sprejmete vse pogoje sodelovanja v nagradni igri ter s tem soglašate z objavo fotografij preko kanalov Festivala Velenje in v Našem času. Mladoletni osebi mora fotografijo po mailu posredovati odrasla oseba - starš ali skrbnik, ki si posredovanjem fotografije sodeluje v nagradni igri ter soglaša z vsemi pogoji sodelovanja, navedenimi v teh pravilih.

V nagradni igri lahko vsak udeleženec sodeluje le enkrat. Po zaključku nagradne igre (ob 18.30 uri) bo potekal izbor najboljše maske, ki bo izveden na sedežu organizatorja in v prisotnosti petčlanske komisije predstavnikov organizatorja. Komisijo sestavljajo: BARBARA PERGOVNIK, ANTONIJA LOVREK PETRIC, STAŠA ŠTAJNPIHLER, DUŠAN JAGER in MARIJA BRLOŽNIK. Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

4.    Nagrade in prevzem nagrade
Organizator bo podelil pet nagrad za najbolj izvirne pustne maske. Vrednost posamezne nagrade je največ 40 €.

Nagrajenec bo o nagradi obveščen preko virtualne povezave, na kateri bo potekalo pustovanje, ter preko e-maila, na katerega bo posredoval fotografijo. Nagrajenec bo moral organizatorju v roku 3 dni od objave posredovati osebne podatke (ime in priimek, naslov) na mail pust.velenje@gmail.com. V primerih, ko sodelujoči/nagrajenec posreduje fotografijo, na kateri je mladoletna oseba, morajo biti pri oddaji podatkov navedeni le podatki starša oziroma skrbnika. Organizator bo te podatke uporabil le za posredovanje nagrade preko pošte.

Nagrado bo organizator nagrajencu poslal po pošti v roku 14 dni po prejemu podatkov za dostavo nagrade. Če nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bodo posredovali, se smatra, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do tega nagrajenca. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če: - nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade, - se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil), - se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo ime in priimek na spletnih mestih Festivala Velenje. Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen. Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

5. Odgovornosti organizatorja
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
- nedelovanje virtualne povezave, na kateri bo potekal dogodek, in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
- nedelovanje virtualne povezave, na kateri bo potekal dogodek, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
- kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri in izbiri nagrajenca,
- kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

6. Plačilo dohodnine
Vrednost nagrade ne predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini, od katerega organizator igre obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25% v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini in 321. členom Zakona o davčnem postopku.

7. Varovanje osebnih podatkov
Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje, da organizator obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je navedel preko virtualne povezave ter svojem Facebook/mail profilu, ime in priimek oz. uporabniško ime. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov nagrajencev v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli Festivalu Velenje hranjenje posredovanih osebnih podatkov do zaključka nagradne igre z namenom objave seznama nagrajencev. Organizator se zavezuje, da drugih podatkov nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam, razen, če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na mail pust. Velenje@gmail.com. Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) ter Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR). Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke (ime in priimek oz. uporabniško ime), ki jih pridobi od sodelujočih uporabljal izključno za naslednje namene: · izvedbo nagradne igre v vseh vidikih; · obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja in podelitvi nagrad (velja samo za nagrajence); · objave nagrajencev na spletni strani in Facebook strani organizatorja (velja samo za nagrajence); Organizator zbrane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Davčna številka in davčna izpostava nagrajencev se hranijo 5 let od podelitve nagrad oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.

8. Končne določbe
S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani Festivala Velenje ter preko virtualne povezave, na kateri bo potekal dogodek in nagradna igra. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na mail pust.velenje@gmail.com. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Celju.

Celje, 16. 2. 2021

Pravilnik nagradne igre “Ta veseli dan kulture”

Pravilnik nagradne igre “Ta veseli dan kulture”

1.    Splošne določbe
Organizator nagradne igre »Ta veseli dan kulture« (v nadaljevanju nagradna igra) je Festival Velenje (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra poteka od 3. decembra 2020 do 8. decembra 2020 do 10:00 ure. Nagradna igra poteka v družbenem omrežju Facebook, pri čemer družba Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA, oz. njene podružnice ("družba Facebook Inc.") ni njen pokrovitelj, niti ni na kakršenkoli način povezana z družbo Facebook Inc. Namen nagradne igre je pridobivanje oboževalcev Festival Velenje Facebook strani podjetja Festival Velenje. Pojem "ljubitelj" v vseh sklonih in številih v okviru teh Pogojev pomeni uporabnika Facebooka, ki je na Festival Velenje Facebook strani kliknil na gumb Všeč mi je / Like.

2.    Pogoji za sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki omrežja Facebook, ki kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje:
- so registrirani uporabniki Facebook-a
- so starejši od 13 let - so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in
- sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja Facebook.
Kakršenkoli nakup blaga ali storitev pri organizatorju nagradne igre ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Festival Velenje ali povezanih podjetij, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s temi Splošnimi pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: splošni pogoji), ki so objavljeni na Facebook strani Festivala Velenje.

3.    Način sodelovanja
Uporabnik Facebooka, ki želi sodelovati v nagradni objavi, ki jo bo organizator v zvezi z nagradno igro objavil 3. decembra 2020 na časovnici Facebook strani Festivala Velenje, mora na zastavljeno nagradno vprašanje pravilno odgovoriti in odgovor zapisati v komentar objave. V nagradni igri lahko vsak udeleženec sodeluje le enkrat. Po zaključku nagradne igre bo organizator pripravil končni seznam vseh udeležencev, ki so izpolnili pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Žrebanje, ki bo izvedeno elektronsko, bo potekalo 2. 12. 2020 na sedežu organizatorja in v prisotnosti tričlanske komisije predstavnikov organizatorja. Komisijo sestavljajo: STAŠA ŠTAJNPIHLER, PETER ŽAGAR in KATARINA ROŠER. Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

4.    Nagrade in prevzem nagrade
Organizator bo podelil darilni paket Festivala Velenje. Vrednost nagrade je 20 EUR.  Nagrajenec bo o nagradi obveščen z objavo v komentar objave na časovnici Facebook strani Festivala Velenje. Nagrajenec bo moral organizatorju v roku 2 dni od objave posredovati osebne podatke (ime in priimek, naslov) v zasebnem sporočilu na Facebook strani Festivala Velenje.   Nagrado bomo nagrajencu posredovali po pošti. Če nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval, se domneva, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do teh nagrajenca. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če: - nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade, - se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil), - se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo ime in priimek na spletnem mestu Festival Velenje. Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen. Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

5. Odgovornosti organizatorja
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
- nedelovanje Facebook strani Festivala Velenje in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
- nedelovanje Facebook strani Festivala Velenje, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
- kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,
- kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

6. Plačilo dohodnine
Vrednost nagrade ne predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini, od katerega organizator igre obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25 % v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini in 321. členom Zakona o davčnem postopku.

7. Varovanje osebnih podatkov
Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje, da organizator od omrežja Facebook pridobi in nadalje obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je navedel v svojem Facebook profilu, ime in priimek oz. uporabniško ime. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov nagrajencev v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli Festival Velenje hranjenje posredovanih osebnih podatkov do zaključka nagradne igre z namenom objave seznama nagrajencev. Organizator se zavezuje, da drugih podatkov nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na Facebook zasebno sporočilo Facebook strani Festival Velenje. Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) ter Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR). Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke (ime in priimek oz. uporabniško ime), ki jih pridobi od sodelujočih uporabljal izključno za naslednje namene: · izvedbo nagradne igre v vseh vidikih; · obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja in podelitvi nagrad (velja samo za nagrajence); · objave nagrajencev na spletni strani in Facebook strani organizatorja (velja samo za nagrajence); Organizator zbrane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Davčna številka in davčna izpostava nagrajencev se hranijo 5 let od podelitve nagrad oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.

8. Končne določbe
S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani Festivala Velenje. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na zasebno sporočilo Facebook strani Festivala Velenje. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Celju.

Celje, 2. 12. 2020